logo wit met glowing maan

Klik hier voor de FAQ pagina!

Copyright / Disclaimer

Deze website is eigendom van Atelier Phantasma.

Meidoornstraat 99

2665DA Bleiswijk

Tel: 06 12 07 99 71

atelierphantasma@yahoo.com

KvK nummer: 74299107

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en/of aanbiedingen van Atelier Phantasma.

Intellectuele eigendomsrechten

Niets van alle afbeeldingen, ontwerpen, teksten en foto’s mag worden gekopieerd of worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder de toestemming van Phantasma. Ieder gebruik van de ontwerpen, afbeeldingen, teksten en foto’s, voor welk doel dan ook, en alle informatie hier gepresenteerd en alles wat daaruit voortvloeit, ook als het slechts een deel van de informatie betreft, kan alleen met vooraf gegeven toestemming van de auteurs worden gebruikt. Onder gebruik wordt verstaan: het archiveren, verzenden of reproduceren van alle of een gedeelte van de informatie in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld gedrukte vorm, virtuele vorm, als computerbestanden, informatie in elektronische vorm, etc. Het is ook niet toegestaan de door ons gemaakte ontwerpen zelf te produceren en te verkopen. Voor enig gebruik van de ontwerpen, afbeeldingen, teksten en foto’s kunt u contact opnemen met Phantasma via post, telefoon, of per e-mail. Phantasma is sinds 2004 lid van de Kamer van Koophandel en is aldus geregistreerd. Alle rechten voorbehouden voor alle ontwerpen, afbeeldingen, teksten en foto’s welke zijn weergegeven op deze website. De teksten, illustraties en foto’s zijn, en blijven het eigendom van de auteurs van Phantasma. Alle rechten op de inhoud van de internetsites met de domeinnamen www.atelierphantasma.nl / www.atelierphantasma.com / www.phantasma-studio.com / www.phantasy-couture.nl / www.phantasy-couture.com berusten bij Atelier Phantasma.

Beperking van aansprakelijkheid

De website bevat algemene informatie. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Atelier Phantasma levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Bevat de informatie onjuistheden of blijkt bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar, dan zal Atelier Phantasma de mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Toch kan Atelier Phantasma niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Onjuistheden in de informatie op de site kunnen aan de beheerder van de site gemeld worden. De inhoud van de site en de links kunnen ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving gewijzigd of aangevuld worden. Atelier Phantasma kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang totof het gebruik van de website. Atelier Phantasma kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.De website kan hyperlinks of verwijzingen bevatten naar websites of pagina’s van derden. Het plaatsen van links of verwijzingen naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. Atelier Phantasma heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Producten/diensten

Een overeenkomst tussen Atelier Phantasma en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Atelier Phantasma op haalbaarheid is beoordeeld. We zijn niet aansprakelijk voor een niet passend product door het verkeerd of onvolledig aanleveren van maten; we leveren een instructie aan voor het juist nemen van de maat om het risico te verkleinen. Het is altijd verstandig om iemand te vragen het meten voor je te doen of bij ons langs te komen voor het opnemen van maten. We zijn niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik. We werken alles stevig af en gebruiken hoge kwaliteit garen en machines. Evenzo blijft het een handgemaakt product en moet er voorzichtig mee omgegaan worden. Het meeste is niet wasmachine bestendig en zal gestoomd moeten worden.Of, een kleine handwas met Biotex (groen) voor bijvoorbeeld alleen de oksels of vlekken. We rekenen geen extra kosten voor het maken van een schets. Of een opdracht doorgaat of niet en is er wel een schets gemaakt blijft de fysieke, digitaleschets en het ontwerp eigendom van Phantasma. Slijtage kan optreden, net als bij gewone kleding. Uiteraard zullen we altijd proberen te helpen waar we kunnen, neem contact met ons op in het geval van een probleem. Atelier Phantasma garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. In het geval van afvallen, aankomen, spieren ontwikkelen, etc kijken we graag mee naar een oplossing, we zijn echter niet verantwoordelijk / aansprakelijk voor het kosteloos opnieuw passend maken van het kostuum. We zijn uiteraard meer dan bereid te kijken naar oplossingen en willen dat iedere klant tevreden is. Producten kunnen in het atelier worden opgehaald, eventueel in overleg gebrachtof verzonden per post. We verzenden alleen via aangetekend, of, bij een waarde hoger dan € 500,00, verzekerde post. We zijn niet aansprakelijk voor het kwijtraken van het pakket of beschadigde inhoud. Echter zullen we wel helpen waar we dat kunnen. Mondelinge toezeggingen verbinden Atelier Phantasma enkel nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Atelier Phantasma is niet aansprakelijk, indien en voor zover zijn verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. HerroepingsrechtIndien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde product(en) zijn afgeleverd.Echter; het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Gezien het feit dat Atelier Phantasma vooral artikelen aanbiedt die onder deze noemer vallen zal het herroepingsrecht alleen gelden voor artikelen die standaard geleverd worden/op voorraad aanwezig zijn. PrivacybeleidAtelier Phantasma hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Atelier Phantasma. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Atelier Phantasma behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verbandmet deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.